Thursday, June 14, 2007

Guns N' Roses - Demos y Leaks (2007)


1. Guns N' Roses - The Blues (4:47)
2. Guns N' Roses - I.R.S. Demo (4:16)
3. Guns N' Roses - There Was A Time (demo) (6:01)
4. Guns N' Roses - There Was A Time (extended demo) (6:43)
5. Guns N Roses - Better (5:10)
6. Guns N' Roses - I.R.S. (4:36)
7. Guns N Roses - AXLROSE-BETTER DEMO (4:56)
8. Guns N' Roses - Axl Rose - Twat (6:01)
9. Guns N' Roses - There Was A Time (6:46)
10. Guns N' Roses - I.R.S. Demo (4:16)
11. Guns N' Roses - Chinese Democracy (4:46)
12. Guns N' Roses - Madagascar (5:41)